Vedtægter

 

 

Vedtægter for Klub/3.

Klubbens adresse er hos den til enhver tid siddende formand.

 

 

 

§ 1. Formål

Klubbens formål er at skabe et godt socialt samvær blandt klubbens medlemmer med møder og foredrag, kulturelle besøg og ture ud i det blå m.m.

 

 

§ 2. Medlemmer

 

Medlemmer af foreningen kan anbefale et eller flere nye medlemmer. Anmodning om medlemskab rettes til bestyrelsen ved benyttelse af foreningens tilmeldingsblanket.

Af lokalehensyn kan foreningen kun rumme max 40 medlemmer. Derefter kommer man på venteliste.

 

 

§ 3. Generalforsamlingen

 

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar måned.

 

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen beslutter det, eller når mindst ¼ af foreningens medlemmer skriftlig begærer det overfor bestyrelsen med angivelse af dagsorden.

 

Indkaldelse til en generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel enten via mail, eller ved skriftlig meddelelse til hvert medlem.

Indkaldelsen skal angive dagsordenen.

 

Afgørelser på en generalforsamling træffes ved simpelt stemmeflertal, (håndsoprækning eller skriftlig afstemning).

 

Beslutning om vedtægtsændringer eller foreningens opløsning kræver, at 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget.

 

Der kan stemmes ved fuldmagt.

 

Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest den 20. januar.

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:

 

1. Valg af dirigent.

 

2. Formandens beretning.

 

3. Kassererens aflæggelse af det reviderede regnskab.

 

4. Fastsættelse af kontingent.

 

5. Behandling af indkomme forslag.

 

6. Valg af bestyrelse.

 

6a. Valg af 2 suppleanter.

 

7. Valg af revisor.

 

7a. Valg af revisorsuppleant.

 

8. Valg til tur- og festudvalget.

 

9. Datoer for årets medlemsmøder.

 

10. Eventuelt.

 

 

 

§ 4. Bestyrelsen

 

På den ordinære generalforsamling vælges en bestyrelse på 4 medlemmer og 1 revisor for 2 år ad gangen samt 2 suppleanter og 1 revisorsuppleant for 1 år ad gangen.

 

På den ordinære generalforsamling vælges en bestyrelse på 4 medlemmer og 2 suppleanter, 1 revisor samt 1 revisorsuppleant, normalt således, at de 2 suppleanter og revisorsuppleanten er på valg hvert år. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, således at halvdelen er på valg hvert andet år på skift. Revisoren er ligeledes på valg hvert andet år. Bestyrelsesmedlemmerne vælges, således at formanden og et bestyrelsesmedlem samt revisor afgår i lige år, mens kassereren og et bestyrelsesmedlem afgår ulige år.

 

Bestyrelsen konstituerer sig efter generalforsamlingen.

De 2 bestyrelsessuppleanter vælges som 1. og 2. suppleant og begge deltager i bestyrelsens møder, dog uden stemmeret.

Tur- og festudvalget vælges med højst 6 medlemmer, hvoraf halvdelen er på valg hvert andet år.

 

Tur- og festudvalget fordeler selv opgaverne imellem sig.

 

For hver tur udpeges en turleder.

 

Ture vil fremgå af foreningens hjemmeside eller via mail. Medlemmer, der ikke er i besiddelse af PC og mailadresse, underrettes skriftligt.

 

Genvalg er mulig. Er et medlem forhindret i at deltage i generalforsamlingen og ønsker genvalg, skal det meddeles bestyrelsen skriftligt.

Beslutning indenfor bestyrelsen træffes ved almindeligt stemmeflertal.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når blot 3 medlemmer er til stede.

I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.

 

 

§ 5. Kontingent

Det årlige kontingent vedtages på den ordinære generalforsamling. Kontingentet betales på generalforsamlingen eller sendes/overføres til kassereren senest 1 måned efter generalforsamlingen.

Hvis kontingentet ikke indgår rettidig kan medlemmet betragtes som udmeldt.

Kontingentet tilbagebetales ikke, i tilfælde af udmeldelse eller lign.

 

 

§ 6. Regnskab og revision

Regnskabsåret er kalenderåret.

 

Foreningens regnskab revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor eller ved forfald af revisorsuppleanten.

 

 

 

§ 7. Udmeldelse

 

Udmeldelse skal ske til et bestyrelsesmedlem.

 

 

§ 8. Opløsning

I tilfælde af foreningens opløsning, vil foreningens midler tilfalde medlemmerne.

 

------------------------

 

 

Vedtægterne er vedtaget den 03.04.2002.

 

Ændringer foretaget, den 20.02.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

Forslag til ture:

Se: "Seneste nyt"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidligere ture

Dato Antal deltagere Hvorhen

01.08.2007 8 Sporvejsmuseet.

19.06.2007 7 Rungstedlund.

21.05.2006 8 Sofienro.

28.11.2006 22 Julefrokost.

24.09.2006 12 Roskilde Domkirke.

Herfra til 2014 må følge efter oplysning ! ! !

18.06.2014 xx Falkonérgården.

28.08.2014 xx Den gamle by i Aarhus.

21.11.2014 23 Julefrokost hos Kirsten i Jægersborg.

20.08.2015 9 Odense - sejlads på Odense Å.

24.11.2015 21 Julefrokost hos Inga og Jørgen i Vanløse.